Wij zijn een orthopedagogische praktijk. Dit houdt in dat wij problemen van een kind of een gezin bekijken vanuit het gehele systeem. Alles in ons leven heeft invloed op wat wij doen en hoe wij dat doen. Voor een kind is dat meestal het gezin, de school, de familie en de vrienden. Door goed te kijken naar de wisselwerkingen tussen deze omgeving en jullie gezin of jouw kind, kan soms een hele kleine verandering in de omgeving, een enorm verschil maken voor een kind.

Zo kort mogelijk hulp, zo snel mogelijk weer zelf en waar nodig langduriger steun op afstand. Dat is waar wij ons voor inzetten.

Onze werkwijze kenmerkt zich door dingen eenvoudig te houden, terug naar de basis, naar je wortel. Dit doen wij door systemisch, oplossingsgericht en breed te kijken. Wij zetten methoden in die in jouw specifieke geval nodig zijn, ook als dit betekent dat wij jullie moeten verwijzen.

Kinderpraktijk Wortel werkt naast de veelal bekende CGT technieken met oplossingsgerichte methoden, EMDR, familie mediation en verricht diagnostiek. Hierbij zullen wij ook altijd breed kijken om de eventuele problemen zo zorgvuldig mogelijk te verklaren en vanuit de juiste conclusies de meest passende interventies/aanpassingen te adviseren en waar nodig samen met het systeem op te pakken.

Missie: We maken onszelf graag overbodig door mensen te leren om zelf de problemen het hoofd te bieden. Wij geloven in de eigen kracht van het kind, het gezin en diens omgeving.

Visie: Onze praktijk neemt gezinnen serieus en zorgt samen met de gezinnen en diens omgeving voor een zo zorgeloos mogelijk opgroeien van kinderen vanuit de krachten en mogelijkheden van het gehele systeem. 

U kunt zich bij onze praktijk aanmelden door een mail te sturen of te bellen. Wij nemen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week contact met u op voor een inventariserend gesprek.

Proces

Als wij samen met u tot de conclusie komen dat wij iets voor uw gezin kunnen betekenen, volgt een intake gesprek. Dit eerste gesprek is ook een kennismakingsmoment waarbij u kunt aftasten of onze aanpak en werkwijze u aanspreekt.

In dit persoonlijk intakegesprek (binnen vier weken na het inventariserend gesprek) wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten. In sommige gevallen is meer informatie of een diagnostisch onderzoek nodig. Ook kan school, of een andere hulpverlener, uiteraard met toestemming, om informatie worden gevraagd. Aan de hand van de voorinformatie en de eerste contactmomenten wordt een behandelplan opgesteld. Als betrokkenen zich kunnen vinden in het plan, wordt de werkelijke begeleiding/behandeling gestart. De geboden hulp is nooit standaard; elke situatie is anders, elke persoon is uniek. Tevens wordt vastgelegd in hoeverre uw kind, u en/of wettelijk vertegenwoordiger bij de start van de hulp last ervaart van de gemelde problematiek. 

Een goed contact tussen hulpverlener en cliënten is van groot belang. De intensiteit van het contact en vorm van behandeling is afhankelijk van het kind, de leeftijd en de aard van de problematiek. Ouders en het steunend netwerk vormen een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Er wordt, wanneer er aanleiding voor is, contact gezocht met de leerkracht of mentor (met toestemming). Wanneer de jongere 16 jaar of ouder is, is er wettelijk gezien geen toestemming van de ouders nodig voor de begeleiding. 

De gestelde doelen worden meerdere malen gedurende het traject met uw kind, u en/of wettelijk vertegenwoordiger gecheckt om te kijken of we op de goede weg zijn en de hulp nog past bij de behoeften. 

Aan het einde van het traject, wordt doormiddel van een analyse van onze metingen en evaluaties met cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger, gemeten wat de effecten van de hulpverlening is geweest. Tevens ontvangt iedere cliënt een anonieme cliënt- tevredenheid enquête.